Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด สกลนคร 11 ตุลาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโนยีราชมงคอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส มหาวิทยาลัยเทคโนโนยีราชมงคอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไฟฟ้า

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างซ่อมบำรุง   
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด อุดรธานี 11 ตุลาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อิเล็กทรอนิกศอุตสาหกรรม

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คอมพิวเตอร์กราฟฟิก   
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 17?000 จังหวัด ชลบุรี 12 ตุลาคม 2557

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
งานพาร์ทไทม์รายได้ดี งานพิเศษพาร์ทไทม์ทำที่บ้าน งาน Part time คีย์ข้อมูล 310 19/10/2557 22:03:34 job1234
รายได้พิเศษ คีย์ข้อมูล ทำที่บ้าน ไม่จำกัดวุฒิ รายได้ดี 260 19/10/2557 21:27:18 sirima1
รับสมัคร นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย แปลภาษา และไอที 340 18/10/2557 22:20:57 จิรนันท์
รับสมัคร ล่าม ภาษาจีน 180 17/10/2557 16:11:21 มนัสนันท์
รับสมัคร พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน 390 17/10/2557 14:48:02 ฝ่ายบุคคล 094-9961191
งานพิเศษ งานรายได้พิเศษ หลังเลิกงาน เลิกเรียน เสาร์อาทิตย์ 250 17/10/2557 10:58:29 ชญาภา
รับสมัครพนักงานด่วน 1621 17/10/2557 9:14:33 บจก. S&NE
งานในห้องแอร์ ช่วยสกรีนเสื้อ วันละ 400 1550 16/10/2557 21:56:25 ปู 0806144006
รัับสมัครงาน 1211 16/10/2557 20:43:49 jaruwate
บริษัทอาอิชิฯ เปิดรับสมัครงาน DCC (ISO system& EMR) ด่วน 1060 16/10/2557 16:47:47 เพชรภาวี HR
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >