Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12 ปี 2558 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12 ปี 2558
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานลูกจ้างในหน่วยงานราชการ  ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  งานธุรการ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด บุรีรัมย์ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ปริญาตรี ม.ราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.รหนองกี่พิทยาคม

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  แคชเชียร์  พนักงานฝ่ายผลิต
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ชลบุรี 20 กุมภาพันธ์ 2558
อนุปริญญา สถาบันการพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ม.6 โรงเรียนปายวิทยาคาร ศิลป์ทั่วไป

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : engineer  sales engineer 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด นนทบุรี 20 กุมภาพันธ์ 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม วิทย์-คณิต

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
ต้องการทำงานหลัง 17.00 น. 270 25/2/2558 15:07:44 โจ้
รับสมัคร แม่บ้าน ประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา 240 25/2/2558 11:01:57 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
รับสมัครงาน 400 25/2/2558 10:00:25 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
รับสมัครงาน นักบัญชี 794 24/2/2558 17:06:07 บริษัท แหลมฉบังการบัญชี จำกัด
รับสมัครงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ 820 24/2/2558 11:30:12 เปรมศักดิ์ 0815239523
รับสมัครช่างเทคนิค/ช่างแอร์ 300 24/2/2558 11:26:14 บริษัทเอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด
หางานทำพร้อมเริ่มงานได้ทันทีค่ะ 900 24/2/2558 11:23:13 ฐานิกา
รับสมัครงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์สมายด็อก 2 อัตรา 540 23/2/2558 17:18:26 เปรมศักดิ์
รับสมัครพนักงงานขับรถ 6 ล้อ 560 22/2/2558 21:16:10 ฝ้าย
รับสมัครงานด่วนมาก!!! 2390 21/2/2558 16:16:00 สายสุนีย์ 0817802882
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >