Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
นายจ้างระวัง !! ผู้มาแอบอ้างว่าเรียกเก็บเงินเพิ่มค่าหนังสือเดินทางของแรงงานกัมพูชา หากพบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ดำเนินคดีได้ทันที นายจ้างระวัง !! ผู้มาแอบอ้างว่าเรียกเก็บเงินเพิ่มค่าหนังสือเดินทางของแรงงานกัมพูชา หากพบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ดำเนินคดีได้ทันที
ด่วน !! ขอเชิญนายจ้างและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจากทะเล
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล
NEW!! นายจ้างต่างด้าวบัตรชมพูรีบยื่นแบบบัญชีรายชื่อเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ด่วน !
NEW !!!! ย้ายสถานที่ทำการศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
คู่มือมาตรฐานกลางของกรมการจัดหางาน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ2558)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานโรงงาน 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15,000ขึ้นไป จังหวัด ชลบุรี 25 มกราคม 2559
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การบัญชี
มัธยมศึกษา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ศิลป์-คำนวณ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานโรงงานฝ่ายผลิต  พนักงานทั่วไป 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป จังหวัด ชลบุรี 25 มกราคม 2559
มัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ -
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่ากกตาล -

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สิ่งแวดล้อม/Lab  ธุรการ  QA/QC
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 17000 จังหวัด เพชรบูรณ์ 25 มกราคม 2559
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัคร ผู้ช่วยครัว พ่อครัว/แม่ครัว มีที่พัก และอาหารฟรี ด่วน 550 3/2/2559 20:20:04 ณัฐพัชญ์
รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศ ทัวร์และทราเวล 870 3/2/2559 14:22:31 พริสร
รับสมัครงาน เย็บผ้าโหล รับงานไปทำที่บ้านได้ 640 3/2/2559 12:29:37 โอปอ
รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการ 2 อัตรา และ Ship Sup 3 อัตรา (ด่วนมาก) 520 2/2/2559 23:13:29 คุณชนัดดา 0855025079
หางาน 210 1/2/2559 13:32:50 สาวิตรี
รับสมัครพนักงานต้อนรับ (Receptionist) ประจำโรงแรม Somewhere@เกาะสีชัง 370 1/2/2559 10:57:51 รภัทกร กิตติมานนท์
สำหรับบริษัท ที่กำลังจะทำ ระบบ ISO:9001 และ TS16949 230 1/2/2559 10:12:50 อาคม QMR
หางานพาสทาม ย่ายบางแสน 1240 31/1/2559 0:41:24 สุทธิดา นิสิตปี4 ม.บูรพา
รับสมัครพนักงานฝ่ายบุคคล 1951 30/1/2559 11:57:39 สา 099-131-5647
รับสมัครฝ่ายบัญชี 580 30/1/2559 11:55:35 HR
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >