Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธจัดหางานในมกรรมคอนเสิร์ตฉลอง 16 ปี เวทีไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธจัดหางานในมกรรมคอนเสิร์ตฉลอง 16 ปี เวทีไทย
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
ขยายระยะเวลาการรับหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
ประกาศเตือน!!! อย่าเดินทางไปทำงานนวดในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซียอย่างเด็ดขาด
แผนที่การเดินทางไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สาขาเทศบาลเมืองหนองปรือ
" อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถติดต่อให้ท่านไปทำงานที่ไต้หวัน โดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน "
" รัฐบาลฮ่องกงประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำแก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ "
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  ผู้ช่วยผู้จัดการ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 03 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราสมุทร ศิลป์-คำนวณ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บุคคล  บัญชี  จัดซื้อ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 21000 จังหวัด กาญจนบุรี 04 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์
อนุปริญญาตรี โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Production Engineer  Purchasing Engineer 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 19,000 จังหวัด จันทบุรี 04 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิศวกรรมอุตสาหการ
มัธยมปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครพนักงานขายและพนักงานเสิรพ 160 17/4/2557 12:35:27 ศิริรัตน์ 087-5405532
รับสมัครพนักงานขายและพนักงานเสิรพ 90 17/4/2557 12:33:55 ศิริรัตน์ 087-5405532
มินิบิ๊กซี รับสมัครพนักงาน 15 อัตรา สาขาถนนสุขประยูร ชลบุรี 100 17/4/2557 11:58:22 คุณรัญชิดา 085-0825556 (รับสายตลอด 24 ชม.)
มินิบิ๊กซี ผู้ช่วยผู้จัดการ 10 อัตรา สาขาถนนสุขประยูร ชลบุรี 90 17/4/2557 11:58:19 คุณรัญชิดา 085-0825556 (รับสายตลอด 24 ชม.)
มินิบิ๊กซี รับสมัครพนักงาน 15 อัตรา สาขาหนองไผ่แก้ว บ้านบึง (รอเปิด) ด่วน!! 40 17/4/2557 11:58:15 คุณรัญชิดา 085-0825556 (รับสายตลอด 24 ชม.)
รับสมัครผู้ช่วย และ พนักงาน 10 อัตรา สาขาถนนชัยพรวิถี ด่วนมาก!!! 60 17/4/2557 11:58:12 คุณรัญชิดา 085-0825556 (รับสายตลอด 24 ชม.)
มินิบิ๊กซี รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการ,พนักงาน 10 อัตรา สาขาตะเคียนเตี้ย ด่วนมาก!!! 80 17/4/2557 11:58:08 คุณรัญชิดา 085-0825556 (รับสายตลอด 24 ชม.)
มินิบิ๊กซี รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการ,พนักงาน 10 อัตรา พื้นที่พัทยา ด่วนมาก!!! 40 17/4/2557 11:58:04 คุณรัญชิดา 085-0825556 (รับสายตลอด 24 ชม.)
วิธีสร้ายรายได้พิเศษ รายได้เสริม แบบงาน Part Time แถวสะพานใหม่-บางเขน 50 16/4/2557 21:54:46 ศิริมา
มินิบิ๊กซี รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการ,พนักงาน 10 อัตรา พื้นที่พัทยา ด่วนมาก!!! 190 15/4/2557 20:42:34 คุณกิตติ โทร 084-9464420 รับสาย 24 ชั่วโมง
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >