Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานชลบุรี (IT) ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานชลบุรี (IT)
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
ขยายระยะเวลาการรับหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
ประกาศเตือน!!! อย่าเดินทางไปทำงานนวดในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซียอย่างเด็ดขาด
แผนที่การเดินทางไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สาขาเทศบาลเมืองหนองปรือ
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บุคคล  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 13,000 จังหวัด อุดรธานี 19 กรกฎาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราาชภัฏอุดรธานี นิติศาสตร์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขับรถ  ส่งของ  รักษาความปลอดภัย
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 11000 จังหวัด ชลบุรี 19 กรกฎาคม 2557
มัธยมปลาย การศึกษานอกโรงเรียน

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 19 กรกฎาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีอาหาร

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดรับพนักงานประจำสาขา ประจำพื้นที่ชลบุรี พัทยา และฉะเชิงเทรา จำนวนหลายอัตรา 190 28/7/2557 14:35:45 HR Tanachart
หางานพิเศษ ทำที่บ้าน รายได้ดี มีโบนัส 70 28/7/2557 12:08:26 sirima1
มินิบิ๊กซี รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา สาขาบางเสร่ 60 28/7/2557 10:14:17 คุณอชิรญา 087-7975332
มินิบิ๊กซี รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา สาขาห้วยใหญ่ 50 28/7/2557 10:14:14 คุณอชิรญา 087-7975332
มินิบิ๊กซี รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา สาขาบางจาก บางละมุง 60 28/7/2557 10:14:08 คุณอชิรญา 087-7975332
มินิบิ๊กซี รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา สาขาเก้ากิโล 40 28/7/2557 10:14:03 คุณอชิรญา 087-7975332
มินิบิ๊กซี รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา สาขาบางจากบายพาส 13 40 28/7/2557 10:13:45 คุณรัญชิดา 085-0825556
มินิบิ๊กซี รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา สาขาถนนสุขประยูร 80 28/7/2557 10:13:39 คุณรัญชิดา 085-0825556
มินิบิ๊กซี รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา สาขาตลาดใหม่นาเกลือ 50 28/7/2557 10:13:01 คุณรัญชิดา 085-0825556
หารายได้พิเศษ เสาร์อาทิตย์ งานพิเศษ นอกเวลางาน 120 28/7/2557 5:28:53 ชญาภา
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >