Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Teacher  Translator 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15,000up จังหวัด ชลบุรี 16 ตุลาคม 2557
Master Degree Burapha University English for Communication
Bachelor Degree Burapha University English major

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน  คลังสินค้า  คนขับรถ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 10,000 จังหวัด ชลบุรี 17 ตุลาคม 2557
ม3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองชลบุรี

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานฝ่ายบุคคล  พนักงานต้อนรับ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 13000 จังหวัด ชลบุรี 17 ตุลาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การจัดการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครงาน ตำแหน่ง งานธุรการ ด่วนๆๆๆ 991 23/10/2557 19:47:52 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
<หางานพิเศษรายได้เสริม รับงานมาทำที่บ้าน งานพิเศษเสาร์ อาทิตย์ < 330 23/10/2557 10:07:59 job1234
รายได้พิเศษ นักศึกษาหางานระหว่างเรียน จ่ายรายวัน 270 23/10/2557 5:31:35 sirima1
รับธุรการ พาร์ทไทม์/ชั่วคราว 430 22/10/2557 15:28:15 ฝ่ายบุคคล 094-9961191
รับสมัครพนักงานขับรถ 10 ล้อ 170 22/10/2557 12:36:55 คุณอุมาพร 0815503565
เชสเตอร์กริลล์ สาขาฮาร์เบอร์มอลล์ ตำแหน่ง cook,บริการ 390 21/10/2557 10:25:29 คุณชนัดดา 0855025079
รับสมัคร จป.หัวหน้างาน 440 21/10/2557 9:57:42 อ้อ
หารายได้ระหว่างเรียน นักศึกษา ทำงาน Part time หลังเลิกเรียน 320 20/10/2557 13:36:39 monoo
รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ AEC 1110 20/10/2557 11:56:15 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
งานพาร์ทไทม์รายได้ดี งานพิเศษพาร์ทไทม์ทำที่บ้าน งาน Part time คีย์ข้อมูล 720 19/10/2557 22:03:34 job1234
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >