Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
fiogf49gjkf0d
ตลาดงานกรมจัด

fiogf49gjkf0d
จัดหางานต่างประเทศ

fiogf49gjkf0d
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ

fiogf49gjkf0d
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ

fiogf49gjkf0d
ลงทะเบียนสมัครงาน

fiogf49gjkf0d
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)

บริการ สจจ.ชลบุรี
fiogf49gjkf0d
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ

fiogf49gjkf0d
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

fiogf49gjkf0d
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม

fiogf49gjkf0d
แนะแนวอาชีพ

fiogf49gjkf0d
กฏหมายแรงงาน

fiogf49gjkf0d
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

fiogf49gjkf0d
ข่าวสารตลาดแรงงาน

บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา

หน่วยงานภายในกระทรวง
fiogf49gjkf0d
Link จัดหางานทั่วประเทศ

fiogf49gjkf0d
สำนักงานประกันสังคม

fiogf49gjkf0d
กรมสวัสดิการฯ

fiogf49gjkf0d
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

fiogf49gjkf0d
กรมการจัดหางาน

fiogf49gjkf0d
กระทรวงแรงงาน

เว็บแนะนำ
fiogf49gjkf0d
เว็บใหม่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

fiogf49gjkf0d
ผลงานรัฐบาล

fiogf49gjkf0d
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
 ง า น บ ริ ก า ร ต่ า ง ด้ า ว
คำร้องเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
โดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ สจจ.ชลบุรี 31 มีนาคม 2553 15:03 น.
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน

        กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตทำงานแล้ว ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการต่อไปนี้ ใบอนุญาตทำงาน คือ เปลี่ยนแปลงชื่อ, ชื่อสกุล, สัญชาติ, ที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว หรือชื่อของสถานประกอบการ

หลักฐานและเอกสารประกอบคำร้อง

?        ในกรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ

1.        แบบคำร้อง

2.     สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาใบถิ่นที่อยู่ หน้าที่ระบุชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ โดยคนต่างด้าวรับรองเอกสารดังกล่าว และต้องนำฉบับจริงมาแสดง

3.        สำเนาใบอนุญาตทำงาน พร้อมฉบับจริง

4.        ถ้าคนต่างด้าวไม่ได้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

?        ในกรณีเปลี่ยนที่อยู่อาศัย

1.        แบบคำร้อง

2.     สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าที่พักอาศัย หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักอาศัย หรือหนังสือรับรองจากผู้ให้เช่า โดยเจ้าบ้านหรือผู้ให้เช่ารับรองเอกสารดังกล่าว

3.        สำเนาใบอนุญาตทำงานพร้อมฉบับจริง

4.        ถ้าคนต่างด้าวไม่ได้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

?        เปลี่ยนชื่อของสถานประกอบ /  เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มประเภทกิจการ

1.        แบบคำร้อง

2.     สำเนาหนังสือรับรองของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือใบทะเบียนพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งระบุชื่อบริษัท / หจก. / หสน. เดิมและวันที่เปลี่ยนชื่อใหม่ (ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านของคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว)

3.        สำเนาใบอนุญาตทำงานพร้อมฉบับจริง

4.        ถ้าคนต่างด้าวไม่ได้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

5.        กรณีเปลี่ยนแปลง / เพิ่มประเภทกิจการให้แนบรูปถ่ายสถานประกอบการด้วย

 

        สอบถามข้อมูล โทร.0-3839-8052  โทรสาร 0-3839-8285 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://www.doe.go.th/chonburi

 
 จำนวนผู้อ่าน 16218 คน


 ข่ า ว ส า ร อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
เอกสารดาวน์โหลดจดทะเบียนประมงทะเล
รายชื่อ บริษัทจัดหางาน ข้อมูล ณ 16 พ.ย.2558
การต่ออายุบัตรชมพู
การเตรียมเอกสารสัญชาติลาว
เอกสารดาวน์โหลดแบบบัญชีรายชื่อการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา ลาว กัมพูชา