Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
fiogf49gjkf0d
ตลาดงานกรมจัด

fiogf49gjkf0d
จัดหางานต่างประเทศ

fiogf49gjkf0d
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ

fiogf49gjkf0d
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ

fiogf49gjkf0d
ลงทะเบียนสมัครงาน

fiogf49gjkf0d
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)

บริการ สจจ.ชลบุรี
fiogf49gjkf0d
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ

fiogf49gjkf0d
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

fiogf49gjkf0d
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม

fiogf49gjkf0d
แนะแนวอาชีพ

fiogf49gjkf0d
กฏหมายแรงงาน

fiogf49gjkf0d
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

fiogf49gjkf0d
ข่าวสารตลาดแรงงาน

บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา

หน่วยงานภายในกระทรวง
fiogf49gjkf0d
Link จัดหางานทั่วประเทศ

fiogf49gjkf0d
สำนักงานประกันสังคม

fiogf49gjkf0d
กรมสวัสดิการฯ

fiogf49gjkf0d
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

fiogf49gjkf0d
กรมการจัดหางาน

fiogf49gjkf0d
กระทรวงแรงงาน

เว็บแนะนำ
fiogf49gjkf0d
เว็บใหม่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

fiogf49gjkf0d
ผลงานรัฐบาล

fiogf49gjkf0d
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
 ง า น บ ริ ก า ร ต่ า ง ด้ า ว
ตท 1
โดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ สจจ.ชลบุรี 31 มีนาคม 2553 16:03 น.
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

ตท 1

กรณีที่ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่น ดังนี้

*********************

?        พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

?        พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

ใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

1.        แบบคำขอ ตท.1 และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 5x6 ซ.ม. (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป

2.        หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า 1 ชุด และได้รับการตรวจลงตราตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด

3.        สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)

4.        หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามกฎหมายอื่น

?        หนังสือจากสำนักงาน B.O.I

?        หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5.        แบบแจ้งเข้าทำงาน (ตท.10)

6.     หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน) และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

7.        หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

 

สอบถามข้อมูล โทร.0-3839-8052  โทรสาร 0-3839-8285 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://www.doe.go.th/chonburi

ตท 1 

 กรณีที่ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่น ดังนี้

?        พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

?        พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

ใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

1.        แบบคำขอ ตท.1 และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 5x6 ซ.ม. (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป

2.        หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า 1 ชุด และได้รับการตรวจลงตราตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด

3.        สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)

4.        หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามกฎหมายอื่น

?        หนังสือจากสำนักงาน B.O.I

?        หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5.        แบบแจ้งเข้าทำงาน (ตท.10)

6.     หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน) และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

7.        หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

 

สอบถามข้อมูล โทร.0-3839-8052  โทรสาร 0-3839-8285 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://www.doe.go.th/chonburi

 
 จำนวนผู้อ่าน 12746 คน


 ข่ า ว ส า ร อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
เอกสารดาวน์โหลดจดทะเบียนประมงทะเล
รายชื่อ บริษัทจัดหางาน ข้อมูล ณ 16 พ.ย.2558
การต่ออายุบัตรชมพู
การเตรียมเอกสารสัญชาติลาว
เอกสารดาวน์โหลดแบบบัญชีรายชื่อการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา ลาว กัมพูชา